Lady in shivers:heelllo, iss tthhhatt tthhheeee sshhhoopp iiiii boooouugghhtt tthhee vvvviibbrraaattoor ffrroooommmmm.....
Sales girl: Yes ma'am. Can i help u.

Lady: YYYeess...Ccaaaann yyooouuuu tteelll mmmeeee .....hhhooww ttooo ttuurrnn tthheee fffuuuuccckkkiinnngg tthhiinnng offfff!!!!......

Related Posts by Categories



Widget by Hoctro | Jack Book

0 comments

Recieve Jokes By Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner